นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบการเรียนการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว