นางสาวภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์สังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์