นายส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบชุมชนเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ