นายอภิศักดิ์ จักรบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา และธรณีพิบัติภัย พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอภิศักดิ์ จักรบุตร