ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึษาปฐมวัย, จิตตปัญญาศึกษา, คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย, วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์