อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย,ออกแบบผลิตภัณฑ์,Branding

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ