ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวุฒิ นิยมวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา/แอคติโนมัยสีท/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การหมักแอลกอฮอล์/การสอนวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวุฒิ นิยมวงษ์