นายโอฬาร เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายโอฬาร เชี่ยวชาญ