นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กายวิภาคศาสตร์ของพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย