อาจารย์รักถิ่น เหลาหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data science , education technology, technology management,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รักถิ่น เหลาหา