อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Technology Concrete

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา