นางรัชนี คะระวาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตรศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางรัชนี  คะระวาด