นางสาวเอกนรินทร์ สีฝั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเอกนรินทร์ สีฝั้น