นางสาวจริยา พิชัยคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร,การเรียนการสอน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจริยา พิชัยคำ