อาจารย์ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
N/A

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์