อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ต้นทุน,การเงิน,ภาษี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี