อาจารย์นิสิต องอาจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าพื้นฐาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นิสิต  องอาจ