รองศาสตราจารย์ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดร.สมเกตุ อุทธโยธา