ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food Safety, Food develment, Fruit and vegetable, Rice product innovation, Cereals product

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป