นางสาวอารยา อริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เหมืองข้อมูล (Data Mining)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอารยา อริยา