นางสาวชยากร พุทธกำเนิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดต้นทุน/โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชยากร พุทธกำเนิด