นายฉลวย เสาวคนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี,พลังงาน,สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายฉลวย  เสาวคนธ์