อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data Mining

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว