กทิพยาภรณ์ ปัตถา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยกับทางชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

กทิพยาภรณ์ ปัตถา