ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสัตววิทยา , สิ่งแวดล้ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์