นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกฤษ สุจริตตั้งธรรม