นางสาววาสนา อังศุนิตย์ลาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววาสนา อังศุนิตย์ลาภา