นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม