นางสุวลักษณ์ อ้วนสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสุวลักษณ์ อ้วนสอาด