นางกมลาศ สาลี สุกัณศีล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกมลาศ สาลี สุกัณศีล