อ.ชวลิต รักษาริกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา การเกษตรศาสตร์
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด การใช้ปุ๋ยสั่งตัด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เห็ดน่านมั่นคง

อ.ชวลิต รักษาริกรณ์