ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี,วัสดุศาสตร์,นวัตกรรมเครื่องสำอาง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ