ดร.ศศิธร แท่นทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ทางเคมี , เกษรินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ศศิธร  แท่นทอง