นายอิทธิพล เหลาพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอิทธิพล เหลาพรม