อาจารย์กนกวรรณ อาจแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กนกวรรณ อาจแก้ว