นางสาวจุฬาวลี มณีเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจุฬาวลี มณีเลิศ