นายกิตติพงศ์ นวลใย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Iot embedded mobile application

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกิตติพงศ์ นวลใย