นายภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล