นางสาวกมลวรรณ วงศ์วุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Photovoltaic System(Solar Cell)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกมลวรรณ วงศ์วุฒิ