ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารและสัตว์น้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง