นางสาวเกียรติสุดา โสดามรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายปกครอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเกียรติสุดา โสดามรรค