ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management Community - Based Tourism

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ