นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนและจัดกิจกรรมปฏิบัติการสอนเคมีเชิงประยุกต์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย