ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศจรัส ดือขุนทด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา, การวิจัยทางดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศจรัส ดือขุนทด