ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ