นางสาวดลยา แก้วคำแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวดลยา แก้วคำแสน