นางสาวพัดชา ปิณฑะดิษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพัดชา ปิณฑะดิษ