อาจารย์ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา,การออกแบบสื่อการเรียนการสอน,คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศุภราภรณ์  ทองสุขแก้ว