อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิศิษฎ์  บิลมาศ