อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์